Protokoll för medlemsmötet den 31 januari 2014

Dagordning:

1. Mötets öppnande

Malin Karlsson öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar var: Fredrik Waller, Isabelle Danielsson, Malin Karlsson, Morgan Hammar, Simon Nordgren, Damjan Tošić, C Magnus Berglund, JP Anderson, Gabriel Eriksson.

3. Mötets behörighet

Medlemsmötet fann att mötet var behörigen kallat.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet valde Malin Karlsson till ordförande, C Magnus Berglund till sekreterare samt Fredrik Waller och Simon Nordgren till justerare tillika rösträknare.

5. Godkännande av dagordningen

Under punkt 10 Inkomna motioner så har vi en motion från Michael Ståhl.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Då styrelsen misslyckades med att få till ett styrelsemöte där verksamhetsberättelse kunde klubbas av styrelsen så blir denna punkt återremitterad till styrelsen som när detta är klart kan kalla till ett extra medlemsmöte.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

Återremiss så som i punkt 6.

8. Revisionsberättelse för det föregående året

Revisorerna har inte haft något att revidera. Även denna punkt kommer upp på dagordningen i ett kommande extra medlemsmöte.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Även denna punkt kommer upp på dagordningen i ett kommande extra medlemsmöte.

10. Inkomna motioner

Michael Ståhl har en motion som kortfattat lyder: “Landstingslistan ska röstas fram av medlemsmötet och vara oberoende av den lokala riksdaglistan.”

Till denna motion lyftes ett yrkande i linje med styrelsens intentioner att landstingslistan och den lokala riksdagslistans skall vara samma namn och i samma ordning. Efter votering så vann förslaget att listorna skall vara identiska.

Namnen på bägge listorna är i ordning som följer:

C Magnus Berglund
Malin Karlsson
JP Anderson
Jimmie Karlsson
Simon Nordgren
Fredrik Waller
Gabriel Eriksson

Isabelle Danielsson drog tillbaka sin kandidatur till Riksdagslistan.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Återremiss på även denna punkt.

12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande

Till ordförande valdes C Magnus Berglund.

(b) Val av sekreterare

Till sekreterare valdes JP Anderson.

(c) Val av kassör

Till kassör valdes Gabriel Eriksson

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet beslöt att det skulle vara två övriga ledamöter.

(e) Val av dessa ledamöter

Till övriga ledamöter valdes Fredrik Waller och Simon Nordgren

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

Mötet fann det lämpligt att vakantsätta både revisor och revisorssuppleant.

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Medlemsmötet vill att styrelsen återkommer med förslag då det inte fanns några kandidater.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutning.

Malin Karlsson avslutade mötet.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>